معرفی اعضا

آمنه شمسی رودبارسرا

رییس هیأت مدیره

معصومه فرخی

عضو و نایب رئیس هیأت مدیره

محمد مشایخی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل