اطلاعات مالی

سرمایه فعلی(میلیون ریال) ارزش اسمی هرسهم( ریال) شماره و تاریخ ثبت وضعیت شرکت سال مالی روزنامه کثیرالانتشار
4.230.000 100،000 49594
1362
فعال 30 آبان هر سال اطلاعات