اطلاعات سهام

اسامی سهامداران تعداد سهم درصد سهم
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند 4.229.998 99.99
شرکت آتیه سازان صنعت و معدن 1 0.005
شرکت لیزینگ صنعت و معدن 1 0.005
جمع 4.230.000 100