جلسه تودیع و معارفه هیأت مدیره 1401

مورخ 1401/05/22 جلسه معارفه جناب آقای مهندس مشایخی بعنوان مدیرعامل

ادامه مطلب