خدمات

محصولات شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات
محصولات شرکت کارخانجات صنعتی ملایر
طرحهای تجاری و تولیدی
خدمات به شرکتهای نوآور ایرانی
حمایت از تولید و خدمات ایرانی
40 سال تجربه مدیریتی
توسعه انواع شرکتهای تولیدی
سرمایه گذاری در خرید