قرارداد همکاری فیمابین شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران و شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات 

  قرارداد همکاری فیمابین شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی

ادامه مطلب